Legislație

Legislație medicală
Legea nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare
Ordinul nr. 1782/2006 privind înregistrarea și raportarea statistică a pacienților care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă și spitalizare de zi, cu modificări și completări ulterioare
Ordinul nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare
Ordin nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare, cu modificări și completări
Ordin nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare
Hotărârea pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate
Ordinul privind aprobarea Normelor metodologice de a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate
Legea nr. 482/2002 sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice
Ordinul nr. 488/2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002
Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului

Legislație relații de muncă și salarizare
Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
Legea nr. 53/2003 Codul muncii, cu modificările și completarile ulterioare
Ordinul nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistența medicală spitalicească, precum și pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătații publice nr. 1.778/2006 privind aprobarea normativelor de personal
Ordin nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar
Ordinul nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea și efectuarea gărzilor în unitățile publice din sectorul sanitar, cu modificările și completările ulterioare
Hotărârea nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare

Legislație privind achizițiile publice
Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice
Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice

Legislatie financiar-contabilă
Codul fiscal
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale
Legea nr. 82/1991 a contabilității
Ordonanța nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv

Legislație administrație/ SSM, PSI
Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare
Legea nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, cu modificările și completările ulterioare
Ordinul nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale
Ordinul nr. 1365/2008 privind organizarea serviciului de pază și a regimului de acces în unitățile sanitare
Legea nr. 211 privind regimul deșeurilor

Legislație privind Managementul Calității
Ordinul nr. 975/2012 privind organizarea structurii de management al calității serviciilor medicale în cadrul unităților sanitare cu paturi din rețeaua Ministerului Sănătății și a autorităților administrației publice locale
Ordinul nr. 446/2017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii și metodologiei de evaluare și acreditare a spitalelor
Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calității în domeniul sănătății
Ordinul nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH