Pagina pacientului

Internarea în Spitalul de Psihiatrie „Sf. Maria” Vedea se face în regim de spitalizare continuă, conform prevederilor cuprinse în protocoalele de diagnostic și tratament aplicabile în cadrul unității.

Având in vedere prevederile OMS nr 828/2020, cu modificările și completările ulterioare, in cadrul Spitalului de Psihiatrie “Sf. Maria” Vedea se efectuează atât internări ale pacienților care prezintă o urgență majoră psihiatrică (internări voluntare și nevoluntare), cât și internări ale pacienților care nu sunt urgențe medicale, programați in limita locurilor disponibile (cu respectarea distanțării de minim 2 metri intre pacienți)

Internarea în spital se realizează:
– la Biroul de Internări – de luni până vineri între orele 08:00 – 15:00;
– în Camera de Gardă – de luni până vineri între orele 15:00 – 08:00, sâmbăta și duminica.

Documentele necesare în vederea internării sunt:
– carte/buletin de identitate;
– bilet de trimitere/de internare de la medicul de familie sau medicul specialist din ambulatoriul de specialitate;
– dovada calității de asigurat (adeverință, cupon de pensie, asigurare facultativă, etc.);
– cardul național de asigurări de sănătate.

Conform H.G. pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului cadru, în Spitalul de Psihiatrie ,,Sfânta Maria” Vedea nu se solicită bilet de internare în următoarele situații: urgențe medico-chirurgicale; bolnavi aflați sub incidența art. 109 și 110 din Codul Penal (pe perioada spitalizării, sau până la trimiterea acestora către un penitenciar-spital, când este cazul); pentru pacienții care necesită asistență medicală spitalicească de lungă durată (ani); transferul intraspitalicesc, în situția în care se schimbă tipul de îngrijire; transferul interspitalicesc; pacienții care au scrisoare medicală la externare cu indicație de revenire pentru internare.

Internarea nevoluntară

Solicitarea internării nevoluntare a unei persoane se realizează de către:
a) medicul de familie sau medicul specialist psihiatru care are în îngrijire această persoană;
b) familia persoanei;
c) reprezentanții administrației publice locale cu atribuții în domeniul social-medical și de ordine publică;
d) reprezentanții poliției, jandarmeriei sau ai pompierilor, precum și de către procuror;
e) instanța de judecată, ori de câte ori apreciază că starea sănătății mintale a unei persoane aflate în cursul judecății ar putea necesita internare nevoluntară.

Procedura de internare nevoluntară, declanșată la propunerea unui medic psihiatru din cadrul Spitalului de Psihiatrie „Sfânta Maria” Vedea, are loc în cazul în care acesta constată:
– prezența comportamentului violent acut pe fondul unei tulburări psihice;
– prezența riscului evident și iminent de vătămare pentru sine sau pentru alte persoane din cauza unor tulburări psihice;
– motive medicale întemeiate care indică faptul că absența instituirii imediate a unui tratament adecvat ar crește riscul pentru un comportament care aduce vătămare pentru sine sau pentru alte persoane, sau deteriorarea gravă a sănătății mintale.

• Externarea se face atunci când pacientul este vindecat/ameliorat, la propunerea medicului curant, pe baza examenului clinic şi a urmăririi evoluţiei pacientului pe parcursul internării.

• În cazul externării programate, pacientul şi aparţinătorii sunt anunţaţi cu cel puţin 24 ore înainte (la numărul de telefon consemnat în FOCG) de către asistentă.

• Acte eliberate la externare:
a) biletul de externare;
b) reţeta pentru medicamente;
c) certificatul de concediu medical;
d) scrisoarea medicală către medicul de familie;
e) decontul de cheltuieli/pacient.

• În cazul pacienţilor care au manifestat agresivitate sau ar putea manifesta tulburări de comportament după externare, ţinând cont de comportamentul anterior al acestora se va trimite o adresă de înştiinţare a organului de poliţie, precum şi a asistenţei sociale din circumscripţia teritorială a domiciliului pacientului externat.

ORDIN nr. 3.670 din 6 decembrie 2022
privind stabilirea programului de vizite în unitățile sanitare publice
EMITENT
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1177 din 8 decembrie 2022

Văzând Referatul de aprobare nr. A.R. 21.843 din 6.12.2022 al Direcției generale sănătate publică și programe de sănătate și al Direcției generale asistență medicală din cadrul Ministerului Sănătății,
având în vedere prevederile art. 16 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul sănătății emite următorul ordin:
Articolul 1
(1) Programul de acces al vizitatorilor pacienților internați în unitățile sanitare publice este stabilit de către conducerea unităților sanitare publice, având o durată de minimum 4 ore, în intervalul orar 10.00-20.00 de luni până vineri, iar în zilele de sâmbătă și duminică o durată de minimum 6 ore în intervalul orar 9.00-20.00.
(2) Accesul vizitatorilor în salon este permis după cum urmează:
a) 1 vizitator/pacient în saloanele cu un număr de cel mult 3 paturi, pacienții putând fi vizitați doar pe rând;
b) 1 vizitator/pacient în saloanele cu un număr de 4-6 paturi, putând fi vizitați maximum doi pacienți în același timp;
c) 1 vizitator/pacient în saloanele cu un număr mai mare de 6 paturi, putând fi vizitați maximum trei pacienți în același timp.
(3) Durata vizitei este limitată la 30 de minute, cu excepția secțiilor/compartimentelor ATI.
(4) În cazul unor evenimente epidemiologice deosebite, pe baza analizei efectuate de către direcția de sănătate publică, în secțiile/compartimentele fără risc durata vizitei poate fi limitată la 15 minute, iar în secțiile/compartimentele în care se află internate persoane aflate la risc pentru dezvoltarea unor forme severe de boală programul de vizită poate fi suspendat.
(5) Programul de vizită la nivelul unității sanitare poate fi suspendat de manager în situațiile de risc epidemiologic, prevăzute la art. 6 din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
(6) Nu este permis accesul vizitatorilor:
a) care prezintă semne clinice de infecții acute;
b) aflați în stare de ebrietate sau aflați sub influența unor substanțe halucinogene.
(7) Vizitatorii au următoarele obligații:
a) să poarte echipament de protecție adaptat în funcție de gradul de risc al secției. Echipamentul de protecție va fi asigurat în mod gratuit de către unitatea sanitară;
b) să respecte instrucțiunile personalului unității sanitare privind măsurile interne de prevenire a transmiterii infecțiilor.
Articolul 2
(1) La internare, unitatea sanitară alocă fiecărui pacient un cod unic, care va fi comunicat aparținătorilor. Furnizarea telefonică către aparținători a informațiilor despre starea de sănătate a pacientului se face numai după confirmarea codului unic.
(2) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, unitățile sanitare au obligația de a elabora proceduri și de a implementa un sistem de informare a aparținătorilor pacienților care să permită ca la cel mult două ore de la internarea pacientului să fie comunicate aparținătorilor, telefonic/prin sms, la cerere, următoarele informații: secția/ compartimentul unde este internat, numărul salonului, etajul, numele medicului curant și numărul de telefon apelabil pentru informații despre starea de sănătate a pacientului, cu respectarea drepturilor pacientului.
Articolul 3
(1) Vizitarea pacienților în secțiile/compartimentele de terapie intensivă este permisă zilnic cu respectarea următoarelor condiții de acces:
a) în intervalul 10.00-20.00 se asigură cel puțin două intervale orare zilnice de vizită de minimum 1 oră;
b) la saloanele cu cel mult 4 paturi este permis accesul pentru 1 vizitator/pacient/intervalul orar de vizită, pacienții putând fi vizitați doar pe rând;
c) la saloanele cu peste 4 paturi este permis accesul pentru 1 vizitator/pacient/intervalul orar de vizită, putând fi vizitați maximum 2 pacienți în același timp;
d) durata vizitei este de maximum 10 minute, cu posibilitatea de prelungire, cu acordul medicului ATI; pe toată durata vizitei, persoana vizitatoare va fi însoțită de personal al secției/ compartimentului;
e) contactul fizic cu pacientul este permis numai cu acordul și sub supravegherea asistentei medicale sau medicului ATI și trebuie să fie scurt și după o prealabilă dezinfecție suplimentară a mâinilor vizitatorului.
(2) În secțiile/compartimentele ATI, accesul vizitatorilor întrun salon în cursul intervalelor orare zilnice aprobate poate fi suspendat pe durata efectuării oricăror manevre, tehnici sau tratamente care necesită prezența unui medic ATI și a cel puțin unei asistente ATI. În aceste cazuri, intervalele orare zilnice de vizită vor fi prelungite astfel încât să se asigure accesul tuturor vizitatorilor în conformitate cu prevederile prezentului ordin.
Articolul 4
(1) În situația în care programul de vizită este suspendat conform art. 1 alin. (4) sau (5) ori în situația în care starea de sănătate a pacientului nu permite vizitarea, secțiile/ compartimentele au obligația de a asigura informarea telefonică zilnică a aparținătorilor, prin medicul curant/medicul de gardă/ personalul desemnat, despre starea și evoluția pacientului, cu respectarea drepturilor pacientului.
(2) Pentru pacienții internați pe oricare dintre secțiile/compartimentele unității sanitare, la solicitare, cu respectarea drepturilor pacientului, aparținătorii pot discuta direct cu medicul curant în timpul programului zilnic de lucru al acestuia, în baza unui program stabilit de medicul șef/coordonator de secție/compartiment, aprobat de directorul medical și afișat la loc vizibil la intrarea în unitatea sanitară.
Articolul 5
(1) Prin excepție de la prevederile art. 1, în cazul pacienților în stare terminală, cu excepția celor internați în secțiile/compartimentele ATI, aparținătorii au dreptul de a vizita pacientul zilnic, indiferent de oră. În măsura în care condițiile din secție/compartiment permit acest lucru, se poate asigura prezența permanentă lângă pacient a unui aparținător, cu acordul medicului curant. În măsura în care condițiile din secție/compartiment nu permit accesul permanent, se va asigura accesul într-un spațiu de așteptare, în apropierea secției/compartimentului.
(2) În cazul pacienților internați care au un grad redus de mobilitate din cauza patologiei prezentate, pe oricare dintre secțiile/compartimentele din unitatea sanitară, cu excepția secțiilor/compartimentelor ATI, accesul unui însoțitor poate fi permanent, cu respectarea măsurilor interne de prevenire a transmiterii infecțiilor și cu acordul șefului de secție/ coordonatorului de compartiment.
Articolul 6
(1) În cazul copiilor cu vârsta de până la 14 ani, internați în oricare dintre secțiile/compartimentele din unitatea sanitară, cu excepția secțiilor/compartimentelor ATI, se permite prezența permanentă a unui aparținător, dacă se solicită acest lucru.
(2) În cazul copiilor cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani internați în oricare dintre secțiile/compartimentele din unitatea sanitară, cu excepția secțiilor/compartimentelor ATI, se poate permite prezența permanentă a unui aparținător, cu acordul șefului de secție/coordonatorului de compartiment.
(3) În cazul copiilor internați în secțiile/compartimentele ATI se asigură vizitarea zilnică cu respectarea prevederilor art. 3.
(4) În cazul copiilor internați în secțiile/compartimentele de terapie intensivă, la solicitarea aparținătorilor, în funcție de condițiile locale, cu respectarea măsurilor interne de prevenire a transmiterii infecțiilor și cu aprobarea medicului șef de secție/compartiment ATI, se poate permite prezența permanentă a unui aparținător, în intervalul orar 20.00-7.00.
Articolul 7
Programul de vizite se afișează la toate intrările în unitatea sanitară, în mod vizibil și accesibil vizitatorilor, precum și pe site-ul unității sanitare.
Articolul 8
Este strict interzisă perceperea oricăror taxe pentru vizitarea pacienților în unitățile sanitare publice, cu excepția taxelor legate de parcare.
Articolul 9
Este strict interzis vizitatorilor ca pe perioada vizitei să filmeze sau să fotografieze pacientul fără acordul expres al acestuia.
Articolul 10
Nerespectarea prevederilor prezentului ordin constituie cauză de încetare a contractului de management, conform prevederilor art. 184 alin. (1) lit. n) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Articolul 11
Prevederile prezentului ordin se aplică tuturor unităților sanitare cu paturi din subordinea ministerelor și instituțiilor cu rețele sanitare proprii, cu excepția celor din sistemul de apărare, ordine publică, siguranță națională și autoritate judecătorească.
Articolul 12
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătății nr. 1.284/2012 privind reglementarea programului de vizite al aparținătorilor pacienților internați în unitățile sanitare publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 876 din 21 decembrie 2012.
Articolul 13
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătății,
Alexandru Rafila
București, 6 decembrie 2022.
Nr. 3.670.

DREPTURILE ASIGURAȚILOR
a) să aleagă furnizorul de servicii medicale, precum și casa de asigurări de sănătate la care se asigură, în condițiile legii și a contractului cadru;
b) să fie înscriși pe lista unui medic de familie pe care îl solicită, suportând cheltuielile de transport, dacă opțiunea este pentru un medic din altă localitate;
c) să își schimbe medicul de familie ales numai după expirarea a cel puțin 6 luni de la data înscrierii pe listele acestuia;
d) să beneficieze de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare și dispozitive medicale în mod nediscriminatoriu, în condițiile legii;
e) să efectueze controale profilactice, în condițiile stabilite prin contractul-cadru;
f) să beneficieze de servicii de asistență medicală preventivă și de promovare a sănătății, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor;
g) să beneficieze de servicii medicale în ambulatorii și în spitale aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate;
h) să beneficieze de servicii medicale de urgență;
i) să beneficieze de rambursarea tuturor cheltuielilor efectuate pe perioada spitalizării cu medicamentele, materialele sanitare și investigațiile paraclinice la care ar fi fost îndreptățiți fără contribuție personală;
j) să beneficieze de tratament fizioterapeutic și de recuperare;
k) să beneficieze de dispozitive medicale;
l) să beneficieze de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu;
m) să li se garanteze confidențialitatea privind datele, în special în ceea ce privește diagnosticul și tratamentul;
n) să aibă dreptul la informație în cazul tratamentelor medicale;
o) să beneficieze de concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate în condițiile legii.

OBLIGAȚIILE ASIGURAȚILOR
a) să se înscrie pe lista unui medic de familie;
b) să anunțe medicul de familie ori de câte ori apar modificări în starea lor de sănătate;
c) să se prezinte la controalele profilactice și periodice stabilite prin contractul-cadru;
d) să anunțe în termen de 15 zile medicul de familie și casa de asigurări asupra modificărilor datelor de identitate sau a modificărilor referitoare la încadrarea lor într-o anumită categorie de asigurați;
e) să respecte cu strictețe tratamentul și indicațiile medicului;
f) să aibă o conduită civilizată față de personalul medico-sanitar;
g) să achite contribuția datorată fondului și suma reprezentând coplata/contribuția personală, în condițiile legii;
h) să prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative care atestă calitatea de asigurat.

DREPTURILE PACIENTULUI (selectate din Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului):

• Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înaltă calitate de care societatea dispune.
• Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoană umană, fără nicio discriminare.
• Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile.
• Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identității și statutului profesional al furnizorilor de servicii de sănătate.
• Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor și obiceiurilor pe care trebuie să le respecte pe durata spitalizării.
• Pacientul are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a intervențiilor medicale propuse, a riscurilor potențiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuării tratamentului și nerespectării recomandărilor medicale, precum și cu privire la date despre diagnostic și prognostic.
• Pacientul are dreptul de a decide dacă mai dorește să fie informat, în cazul în care informațiile prezentate de către medic i-ar cauza suferință.
• Informațiile se aduc la cunoștința pacientului într-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate.
• Pacientul are dreptul de a cere în mod expres să nu fie informat.
• Rudele și prietenii pacientului pot fi informați despre evoluția investigațiilor, diagnostic și tratament, cu acordul pacientului.
• Pacientul are dreptul de a cere și de a obține o altă opinie medicală.
• Pacientul are dreptul să solicite și să primească, la externare, un rezumat scris al investigațiilor, diagnosticului, tratamentului și îngrijirilor acordate pe perioada spitalizării.
• Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenție medicală asumându-și, în
scris, răspunderea pentru decizia sa; consecințele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.
• Când pacientul nu își poate exprima voința, dar este necesară o intervenție medicală de urgență, personalul medical are dreptul să deducă acordul pacientului dintr-o exprimare anterioară a voinței acestuia.
• În cazul în care pacientul necesită o intervenție medicală de urgență, consimțământul
reprezentantului legal nu mai este necesar.
• În cazul în care se cere consimțământul reprezentantului legal, pacientul trebuie să fie
implicat în procesul de luare a deciziei atât cât permite capacitatea lui de înțelegere.
• Consimțământul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul său, în vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord.
• Consimțământul pacientului este obligatoriu în cazul participării sale în învățământul medical clinic și la cercetarea științifică.
• Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într-o unitate medicală fără consimțământul său,
• Toate informațiile privind starea pacientului, rezultatele investigațiilor,diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidențiale chiar și după decesul acestuia.
• Pacientul are acces la datele medicale personale.
• Orice amestec în viața privată, familială a pacientului este interzis, excepție în cazurile în care pacientul reprezintă pericol pentru sine sau pentru sănătatea publică.
• Selectarea pacienților pentru anumite tipuri de tratament care sunt disponibile în număr
limitat se face numai pe baza criteriilor medicale.
• Pacientul are dreptul la îngrijiri terminale pentru a putea muri în demnitate.
• Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material și de sfaturi pe tot parcursul îngrijirilor medicale.
• Pacientul internat are dreptul și la servicii medicale acordate de către un medic acreditat
din afara spitalului.
• Personalul medical sau nemedical din unitățile sanitare nu are dreptul să supună pacientul niciunei forme de presiune pentru a-l determina pe acesta să îl recompenseze altfel decât prevăd reglementările de plată legale din cadrul unității respective.
• Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue, până la ameliorarea stării sale de sănătate sau până la vindecare.

OBLIGAȚIILE PACIENTULUI

• să prezinte la internare documentele necesare conform legislației în vigoare.
• să prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative care atestă calitatea de asigurat.
• să acorde încredere deplină în tratamentul și îngrijirile recomandate.
• să aibă o conduită civilizată față de personalul medico-sanitar din unitate și față de ceilalți pacienți.
• să respecte regulile de igienă personal zilnică.
• să respect Regulamentul Intern și Regulamentul de organizare și Funcționare a spitalului, cu referire la pacienți și vizitatori.
• să nu părăsească unitatea sanitară fără acordul medicului.
• să-și exprime acordul cerul de personalul medical în situațiile prevăzute prin legislație.
• să nu pretindă examene de laborator sau radiologice pe care medicul nu le consideră necesare.
• să accepte regimul alimentar recomandat de medic, chiar dacă diferă de mâncarurile cu care este obișnuit în familie.
• să respecte programul de servire a mesei.
• să nu depoziteze alimente decât în locurile premise (frigider)
• să folosecă containerul (coșul) pentru depozitarea deșeurilor sau resturilor menajere.
• să rămână în spital atat timp cât este necesar, să nu insite să rămână mai mult decât trebuie, iar dacă dorește externarea înainte de recomandarea medicului, aceasta se va face pe propria răspundere și sub semnătură.
• să nu consulte dosarul său medical pentru a evita neîntelegerea unor termeni și să solicite informații doar personalului calificat.
• să nu fumeze în spital.
• să păstreze curățenia în salon și spații comune.
• să folosească cu grijă bunurile ce îi sunt puse la dispoziție, în caz contrar vor suporta contravaloarea eventualelor defecțiuni.
• să se deplaseze în ținută vestimentară îngrijită, decentă pe coridoare sau în curtea spitalului.
• să respecte circuitele spitalului și să nu circule prin locurile interzise pacienților în scopul protecției împotriva unor agenți patogeni sau noxe.
• să nu provoace neînțelegeri sau altercații cu personalul medical sau alți pacienți; în situația în care există nemulțumiri, pacientul poate să facă reclamație scrisă sau se poate adresa medicului curant/medicului șef (coordonator) de secție, sau conducerii spitalului.
• să nu consume și să nu introducă băuturi alcoolice sau substanțe psihotrope în spital, precum și obiecte ascuțite sau tăioase
• să respecte programul de vizită pentru a nu perturba desfășurarea activității medicale.
• să păstreze liniștea în salon și spital.
• să respecte cu strictețe tratamentul și indicațiile medicului.
• să achite contribuția datorată fondurilor asigurărilor sociale de sănătate și suma prevăzută ca și coplată, în condițiile stabilite prin contractual-cadru.

Drepturile persoanelor cu tulburări psihice, conform prevederilor cuprinse în Legea sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002

• Îngrijirea persoanelor internate în unități de psihiatrie sau admise în centre de recuperare și reabilitare se realizează în condiții care să asigure respectarea demnității umane.
• Persoanele internate sunt cazate individual sau în comun.
• Se interzice supunerea oricărei persoane internate într-o unitate de psihiatrie, sau admise în centre de recuperare și reabilitare, la tratamente inumane sau degradante, ori la alte rele tratamente.
• În timpul internării într-o unitate de psihiatrie este interzisă orice formă de discriminare pe criterii de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, gen, orientare sexuală, opinie, apartenență politică, convingeri, avere, origine socială, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă, infecție HIV/SIDA, sau alte criterii.
• Persoanelor internate li se poate restricționa libertatea de mișcare, prin folosirea unor mijloace adecvate, pentru a salva de la un pericol real și concret viața, integritatea corporală sau sănătatea lor ori a altei persoane.
• Persoanele internate pot fi izolate temporar, fără contenționare, în vederea protejării acestora, dacă reprezintă un pericol pentru ele însele sau pentru alte persoane.
• Orice persoană cu tulburări psihice are dreptul la cele mai bune servicii medicale și îngrijiri de sănătate mintală disponibile.
• Orice persoană care suferă de o tulburare psihică are dreptul să exercite toate drepturile civile, politice, economice, sociale și culturale recunoscute în Declarația Universală a Drepturilor Omului, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.
• Orice persoană care suferă de o tulburare psihică are dreptul, în măsura posibilului, să trăiască și să lucreze în mijlocul societății. Administrația publică locală, prin organismele competente, asigură integrarea sau reintegrarea în activități profesionale corespunzătoare stării de sănătate și capacitații de reinserție socială și profesională a persoanelor cu tulburări psihice.
• Orice persoană cu tulburare psihică are dreptul să primească îngrijiri comunitare.
• Orice pacient cu tulburări psihice are dreptul la:
a) recunoașterea de drept ca persoană;
b) viață particulară;
c) libertate de comunicare
d) libertatea gândirii și a opiniilor, precum și libertatea credințelor religioase.
• Mediul și condițiile de viață în serviciile de sănătate mintală trebuie să fie pe cât posibil cât mai apropiate de viața normală a persoanelor de vârstă corespunzătoare.
• Pentru petrecerea timpului liber orice pacient cu tulburări psihice are dreptul la:
a) mijloace de educație;
b) posibilități de a cumpăra sau de a primi articolele necesare vieții zilnice, distracțiilor
sau comunicării;
c) mijloace care să permită pacientului să se consacre unor ocupații active, adaptate
mediului său social și cultural, încurajări pentru folosirea acestor mijloace și măsuri de
readaptare profesională de natură să îi ușureze reinserția în societate.
• Pacientul nu poate fi obligat să presteze o muncă forțată.
• Studiile clinice și tratamentele experimentale, psihochirurgia sau alte tratamente susceptibile să provoace vătămări integrității pacientului, cu consecințe ireversibile, nu se aplică unei persoane cu tulburări psihice, decât cu consimțământul acesteia.
• Din momentul admiterii într-un serviciu de sănătate mintală fiecare pacient trebuie să fie informat asupra drepturilor sale.
• Persoana cu capacitate deplină de exercițiu și cu capacitatea psihică păstrată, care urmează a fi supusă unui tratament medical, are dreptul de a desemna, ca reprezentant convențional, o persoana cu capacitate deplină de exercițiu, care să o asiste sau să o reprezinte pe durata tratamentului medical.
• Condițiile de asistență și îngrijire a sănătății mintale ale persoanelor care execută pedepse cu închisoarea sau care sunt reținute sau arestate preventiv și despre care s-a stabilit că au o tulburare psihică, precum și persoanele internate în spitalul de psihiatrie ca urmare a aplicării măsurilor medicale de siguranța prevăzute de Codul penal, nu pot fi discriminatorii în raport cu celelalte persoane bolnave psihic.
• Reprezentanții organizațiilor neguvernamentale care desfășoară activități în domeniul sănătății mintale sau al protecției drepturilor omului pot vizita unitățile de psihiatrie sau centrele de recuperare și reabilitare și pot lua contact cu pacienții, în baza unei autorizații emise de către directorul Centrului Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog.
• Centrul Național de Sănătate Mintala și Luptă Antidrog încurajează și susține orice inițiativă a organizațiilor guvernamentale și neguvernamentale, naționale și internaționale, precum și a persoanelor fizice care doresc să contribuie la activitatea de educație, intervenție psihosocială și asistență religioasă desfășurată în unitățile de psihiatrie sau să sprijine financiar astfel de acțiuni, dacă acestea nu contravin prevederilor legale și regulilor privind organizarea acestor unități.

În cazul în care doriți să adresați o sesizare sau reclamație cu privire la un anumit aspect produs pe parcursul spitalizării , aveți la îndemână următoarele posibilități :                                                  – vă puteți adresa asistentului șef de secție (în situația în care întocmiți sesizarea pe parcursul internării)                                                                                                                                            – puteți depune sesizarea la secretariatul unității sanitare sau o puteți trimite la adresa de email sesizaripsihiatrievedea@yahoo.com                                                                În situația în care doriți să sesizați aspecte care țin de etica profesională a angajaților unității noastre sanitare , puteți accesa butonul FEED-BACK PACIENȚI , poziționat pe pagina principală a site-ului , informațiile relatate de dvs. urmând a fi comunicate si prelucrate de Compartimentul pentru integritate din cadrul Ministerului Sănătății .

Antibiotice

Gripa

Sida

Depresia

Prevenirea consumului de alcool

Prevenirea consumului de droguri

SFATURI PENTRU O VIAȚĂ SĂNĂTOASĂ

Sănătatea este cel mai de preţ dar al vieţii, dar nu suntem pe deplin conştienţi de acest lucru până nu o pierdem. Spitalul de Psihiatrie „Sfânta Maria” Vedea promovează un stil de viaţă sănătos, deoarece este mult mai uşoară şi eficientă păstrarea sănătăţii decât recuperarea ei.

Una dintre cele mai vechi, dar totodată actuale reguli, este cea promovată de vechii greci (Delfi – în urmă cu 2500 de ani): ,,fii ponderat în toate”.

Spitalul promovează şi face educaţie pentru sănătate la toate nivelurile pentru atingerea acestui deziderat

 Pentru prevenirea bolilor psihice sunt necesare:

–  evitarea situaţiilor conflictogene;

–  evitarea consumului de substanţe toxice şi psihotrope (alcool, droguri, automedicaţie, etc.);

–  evitarea suprasolicitărilor psihice de durată;

–  respectarea celor trei 8 (8 ore de somn, odihnă, muncă).

10 modalități prin care îți poți menține o sănătate mintală pozitivă

1  -Apreciază-te!

2  -Ai grijă de corpul tău!

3  -Conectează-te cu alți oameni!

4  -Dăruiește!

5  -Învață cum să fii rezilient la stres!

6  -Liniștește-ți mintea!

7  -Stabilește-ți obiective realiste!

8  -Fii creativ!

9  -Evită alcoolul si alte droguri!

10 -Obține ajutor profesional atunci când ai nevoie!

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH