Informații de interes public

Numele și prenumele persoanei responsabile cu oferirea de informații publice conform Legii nr. 544/2001- d-na Trandafir Ionela, tel 0248.248.109

Legea 544
Norme metodologice de aplicare a Legii 544

Modalități de contestare a deciziei

Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate

În cazul în care o persoană consideră că dreptul privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia.
Persoana care se consideră vătămată în drepturile sale poate depune reclamaţia administrativă prevăzută de lege în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă a refuzului explicit sau tacit al angajaţilor din cadrul autorităţii sau instituţiei publice. Dacă aveți întrebări suplimentare, jura hausarbeit ghostwriter vă poate ajuta.
Solicitantul care, după primirea răspunsului la reclamaţia administrativă, se consideră în continuare lezat în drepturile sale prevăzute de lege, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărui rază teritorială domiciliază sau în a cărui rază teritorială se află sediul autorității sau instituției publice, în termen de 30 de zile de la expirarea termenelor prevăzute în Legea nr. 544/2001, privind liberal acces la informațiile de interes public.

 • Regulamentul de organizare și funcționare a Spitalului de Psihiatrie “Sfânta Maria”, Vedea
 • Regulamentul Intern al Spitalului de Psihiatrie “Sfânta Maria”, Vedea
 • Codul de conduit etică
 • Contractul colectiv de muncă
 • Structura de personal din cadrul Spitalului de Psihiatrie “Sfânta Maria”, Vedea
 • Organigrama
 • Ștatul de funcții
 • Documente achiziții publice (P.A.A.P., caiete de sarcini, contracte de atribuire)
 • Situații contabile / statistice / financiare / juridice / de personal
 • Bilanțuri, balanțe contabile
 • Surse financiare, bugetul de venituri și cheltuieli
 • Planul de management
 • Planul strategic
 • Planuri, programe, strategii, regulamente, coduri
 • Proceduri operaționale / sistem
 • Protocoale de lucru / de diagnostic și tratament
 • Rapoarte de activitate și referate interne
 • Formulare cereri / reclamații administrative, rapoarte anuale de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001;
 • Rapoarte externe către instituțiile superioare/de control
 • Formulare, instrucțiuni
 • Anunțuri
 • Contracte (achiziții publice, individuale de muncă, prestări servicii, etc)
 • Declarații de avere și declarații de interese
 • Chestionare de satisfacție a angajaților / pacienților
 • Documente  specifice departamentelor  și    documente  prevăzute  de legislația aplicabilă unităților sanitare
 • Documente medicale (foaie de  observație  clinică generală, consimțământ informat, fișe consiliere pre și posttestare HIV, bilet de externare, scrisoare medicală, referat medical, bilet de trimitere, buletin analize medicale, rețete, certificate medicale, certificate de deces)
 • Documente specifice resurselor umane (organigramă, ștat de funcții, fișa postului, pontaje, cereri concediu, dosare personale ale salariaților, fișa de evaluare a performanțelor profesionale, adeverințe, documentație concurs post vacant)
 • Documente achiziții publice (P.A.A.P., caiete de sarcini, referate de necesitate, contracte de atribuire)
 • Situații contabile / statistice / financiare / juridice / de personal
 • Bilanțuri, balanțe, ordine de plată
 • Decizii ale managerului spitalului
 • Planuri, programe, strategii, regulamente, coduri
 • Proceduri operaționale / sistem
 • Protocoale de lucru / de diagnostic și tratament
 • Adrese către instituții publice, societăți comerciale
 • Rapoarte de activitate și referate interne
 • Formulare cereri / reclamații administrative, rapoarte anuale de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001;
 • Rapoarte externe către instituțiile superioare / de control
 • Note informative
 • Referate
 • Formulare, instrucțiuni
 • Avize
 • Anunțuri
 • Contracte (achiziții publice, individuale de muncă, prestări servicii, etc)
 • Procese-verbale de ședință / de control
 • Registre
 • Condici
 • Declarații de avere și declarații de interese
 • Chestionare de satisfacție a angajaților / pacienților
 • Răspunsuri la cereri, reclamații, sesizări
 • Corespondență internă
 • Corespondență persoane fizice / juridice
 • Documente  specifice departamentelor  și    documente  prevăzute  de legislația aplicabilă unităților sanitare
Raport de evaluare a implementării Legii nr 544 în anul 2023
Raport de evaluare a implementării Legii nr 544 în anul 2022
Raport de evaluare a implementării Legii nr 544 în anul 2021
Raport de evaluare a implementării Legii nr 544 în anul 2020
Raport de evaluare a implementării Legii nr 544 în anul 2019
Raport de evaluare a implementării Legii nr 544 în anul 2018

BULETIN INFORMATIV

a) actele normative care reglementează organizarea și
funcționarea autorității sau instituției publice
Legislație spital
b) structura organizatorică, atribuțiile departamentelor
autorității sau instituției publice
REGULAMENT DE ORGANIZAREȘI FUNCȚIONARE

ORGANIGRAMĂ

c) numele și prenumele persoanelor din conducerea
autorității sau instituției publice și ale funcționarului
responsabil cu difuzarea informațiilor publice
CONDUCERE

INFORMAȚII DE INTERESPUBLIC

d) coordonatele de contact ale autorității sau instituției
publice
CONTACT
e) audiențeCONDUCERE (PROGRAMPENTRU AUDIENȚE)
f) sursele financiare, bugetul și bilanțul contabilBuget din toate sursele de venit

Bilanțuri contabile

g) programele și strategiile proprii-
h) lista cuprinzând documentele de interes publicLista documentelor de interespublic
i) lista cuprinzând categoriile de documente produse
și/sau gestionate, potrivit legii
Lista documentelor produse și/saugestionate la nivelul spitalului
j) modalitățile de contestare a deciziei autorității sau
instituției publice în situația în care persoana se
consideră vătămată în privința dreptului de acces la
informațiile de interes public
Modalități de contestare a deciziei

Buget din toate sursele de venit

Buget 2021
Buget 2020
Buget 2019
Buget 2018
Buget 2017
Buget 2016

Bilanțuri contabile

Bilanț 2020
Bilanț 2019
Bilanț 2018
Bilanț 2017
Bilanț 2016

[/su_tabs][/su_tabs]

Anul 2024Anul 2022Anul 2021
Martie 2024
Septembrie 2024
                       
Martie 2023
Septembrie 2023
Martie 2022
Septembrie 2022
Martie 2021
Septembrie 2021
Anul 2020Anul 2019Anul 2018
Martie 2020
Septembrie 2020
Martie 2019
Septembrie 2019
Septembrie 2018
Martie 2018

Programul anual al achizițiilor publice

Programul achizițiilor publice 2020
Programul achizițiilor publice 2019
Programul achizițiilor publice 2018
Programul achizițiilor publice 2017

Declarații avere

Declarații avere

Declarații interese

Declarații interese

Purtătorul de cuvânt al Spitalului de Psihiatrie "Sf. Maria" Vedea: Jr. Alexe Rafael-Marian

 

Date de contact:      tel. 0740222606

                                e-mail  dpo@spitalvedea.ro

Reglementarea accesului mass-media în spital
Formular acreditare mass-media

RATA INCIDENȚEI INFECȚIILOR ASOCIATE ASISTENȚEI MEDICALE

TRIMESTRUL I 2018                      TRIMESTRUL III 2018

TOTAL – 0.13%                              TOTAL SPITAL 0.12%

SECȚIA 1 – 0                                  SECȚIA 1 – 0.22%

SECȚIA 2 – 0.34%                          SECȚIA 2 – 0

CLD – 0                                          CLD – 0

TRIMESTRUL II 2018                    TRIMESTRUL IV 2018

TOTAL SPITAL – 0                         TOTAL SPITAL – 0

SECȚIA 1 – 0                                 SECȚIA 1 – 0

SECȚIA 2 – 0                                 SECȚIA 2 – 0

CLD – 0                                         CLD – 0

AN 2018                                        TRIMESTRUL I 2019

TOTAL SPITAL – 0.08%                  TOTAL SPITAL – 0.51%

SECȚIA 1 – 0.06%                          SECȚIA 1 – 0.23%

SECȚIA 2 – 0.10%                          SECȚIA 2  - 0.61%

CLD – 0                                          CLD – 4%

TRIMESTRUL II 2019                 TRIMESTRUL III 2019

TOTAL - 0%                                 TOTAL SPITAL - 0.12%

SECȚIA 1 - 0%                              SECȚIA 1 - 0%

SECȚIA 2 - 0%                              SECȚIA 2 - 0.32%

CLD - 0%                                       CLD - 0%

TRIMESTRUL IV 2019                      ANUL 2019

TOTAL SPITAL - 0.26%                    TOTAL SPITAL - 0.27%

SECȚIA 1 - 0%                                SECȚIA 1 - 0.07%

SECȚIA 2 - 0.72%                           SECȚIA II - 0.48%

CLD - 0%                                       CLD - 2.04%

TRIMESTRUL I 2020                     TRIMESTRUL II 2020

TOTAL SPITAL - 0.29%                TOTAL SPITAL - 0%

SECȚIA 1 - 0.55%                          SECȚIA 1 - 0%

SECȚIA 2 - 0%                               SECȚIA 2 - 0%

CLD - 0%                                        CLD - 0%

TRIMESTRUL III 2020                     TRIMESTRUL IV 2020

TOTAL SPITAL - 9.23%                TOTAL SPITAL - 0.18%

SECȚIA 1 - 10.06%                        SECȚIA 1 - 0%

SECȚIA 2 - 7.48%                           SECȚIA 2 - 0.65%

CLD - 13.33%                                  CLD - 0%

ANUL 2020

TOTAL SPITAL- 2.47%

SECȚIA 1 - 2.49%

SECȚIA 2 - 2.04%

CLD   - 8.33%

RATA PREVALENȚEI INFECȚIILOR ASOCIATE ASISTENȚEI MEDICALE

TRIMESTRUL I 2018                      TRIMESTRUL III 2018

TOTAL – 0.13%                              TOTAL SPITAL 0.12%

SECȚIA 1 – 0                                 SECȚIA 1 – 0.22%

SECȚIA 2 – 0.34%                         SECȚIA 2 – 0

CLD – 0                                         CLD – 0

TRIMESTRUL II 2018                    TRIMESTRUL IV 2018

TOTAL SPITAL – 0                         TOTAL SPITAL – 0

SECȚIA 1 – 0                                 SECȚIA 1 – 0

SECȚIA 2 – 0                                 SECȚIA 2 – 0

CLD – 0                                         CLD – 0

AN 2018                                       TRIMESTRUL I 2019

TOTAL SPITAL – 0.08%                  TOTAL SPITAL – 0.51%

SECȚIA 1 – 0.06%                          SECȚIA 1 – 0.23%

SECȚIA 2 – 0.10%                          SECȚIA 2  - 0.61%

CLD – 0                                         CLD – 4%

TRIMESTRUL II 2019                 TRIMESTRUL III 2019

TOTAL - 0%                                  TOTAL SPITAL - 0.12%

SECȚIA 1 - 0%                              SECȚIA 1 - 0%

SECȚIA 2 - 0%                              SECȚIA 2 - 0.32%

CLD - 0 %                                      CLD - 0%

TRIMESTRUL IV 2019                   ANUL 2019

TOTAL SPITAL - 0.26%              TOTAL SPITAL - 0.27%

SECȚIA 1 - 0%                          SECȚIA 1 - 0.07%

SECȚIA 2 - 0.72%                     SECȚIA 2 - 0.48%

CLD - 0%                                  CLD - 2.04%

TRIMESTRUL I 2020                TRIMESTRUL II 2020

TOTAL SPITAL - 0.29%           TOTAL SPITAL - 0%

SECȚIA 1 - 0.55%                     SECȚIA 1 - 0%

SECȚIA 2 - 0%                          SECȚIA 2 - 0%

CLD - 0%                                   CLD - 0%

TRIMESTRUL III 2020                TRIMESTRUL IV 2020

TOTAL SPITAL - 9.23%           TOTAL SPITAL - 0.18%

SECȚIA 1 - 10.06%                   SECȚIA 1 - 0%

SECȚIA 2 - 7.48%                     SECȚIA 2 - 0.65%

CLD - 13.33%                            CLD - 0%

ANUL 2020

TOTAL SPITAL - 2.47%

SECȚIA 1 - 2.49%

SECȚIA 2 - 2.04%

CLD - 8.33%

FONDURI ALOCATE DIN BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ACTIVITĂȚI DE PREVENIRE ȘI LIMITARE A INFECȚIILOR ASOCIATE ASISȚENTEI MEDICALE

NR.CRTDENUMIRE ACTIVITATEFONDURI ALOCATE 2018(LEI)
1.TESTE SCREENING PACIENȚI2.130
2.TESTE DE AUTOCONTROL1.465
3.DEZINFECTANȚI44,719
TOTAL48.314

RATA INFECȚIILOR ASOCIATE ASISTENȚEI MEDICALE

TRIMESTRUL IV 2019                            ANUL 2019 

TOTAL SPITAL - 0.34%                           TOTAL SPITAL - 0.29%

SECȚIA 1 - 0%                                       SECȚIA 1 - 0.07%

SECȚIA 2 - 0.98%                                   SECȚIA 2 - 0.53%

CLD - 0%                                                CLD - 4%

TRIMESTRUL I 2020                            TRIMESTRUL II 2020                                                                                      

TOTAL SPITAL - 0.35%                         TOTAL SPITAL - 0%                                                                                                                                                                                                                            SECȚIA 1 0.62%                                  SECȚIA 1 - 0%

SECȚIA 2 - 0%                                     SECȚIA 2 - 0%

CLD - 0%                                            CLD   - 0%

TRIMESTRUL III 2020                            TRIMESTRUL IV 2020

TOTAL SPITAL - 11.83%                         TOTAL SPITAL - 1.03%

SECȚIA 1 - 12.31%                                   SECȚIA 1 - 0%

SECȚIA 2 - 9.09%                                     SECȚIA 2 - 2.36%

CLD - 36.36%                                            CLD - 0%

ANUL 2020

TOTAL SPITAL - 2.62%

SECȚIA 1 - 2.47%

SECȚIA 2 - 2.26%

CLD - 16.67%

FONDURI ALOCATE DIN BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ACTIVITĂȚI DE PREVENIRE ȘI LIMITARE A INFECȚIILOR ASOCIATE ASISȚENTEI MEDICALE

NR.CRTDENUMIRE ACTIVITATEFONDURI ALOCATE 2019(LEI)
1.TESTE SCREENING PACIENȚI
2.TESTE DE AUTOCONTROL1460
3.DEZINFECTANȚI80099
TOTAL81559

FONDURI ALOCATE DIN BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ACTIVITĂȚI DE PREVENIRE ȘI LIMITARE A INFECȚIILOR ASOCIATE ASISȚENTEI MEDICALE

NR.CRTDENUMIRE ACTIVITATEFONDURI ALOCATE 2020(LEI)
1.TESTE SCREENING PACIENȚI
2.TESTE DE AUTOCONTROL1460
3.DEZINFECTANȚI81262
TOTAL82722

RATA INFECȚIILOR ASOCIATE ASISTENȚEI MEDICALE

TRIMESTRUL I 2021                            TRIMESTRUL II 2021                                                              TOTAL SPITAL - 12.30%                    TOTAL SPITAL - 0.00%

SECȚIA 1 - 1.06%                              SECȚIA 1 - 0.00%

SECȚIA 2 - 21.433%                          SECȚIA 2 - 0.00%

CLD - 77.78%                                    CLD - 0.00%

TRIMESTRUL III   2021                    TRIMESTRUL IV 2021

TOTAL SPITAL - 0.00%                  TOTAL SPITAL - 1.92%

SECTIA 1 - 0.00%                            SECTIA 1 - 5.33%

SECTIA 2 - 0.00%                            SECTIA 2 - 0.00%

CLD - 0.00%                                     CLD - 0.00%

RATA PREVALENȚEI INFECȚIILOR ASOCIATE ASISTENȚEI MEDICALE

TRIMESTRUL I 2021                     TRIMESTRUL II 2021 

TOTAL – 9.83%                           TOTAL – 0.00%

SECȚIA 1 – 0.85%                       SECȚIA 1 – 0.00%

SECȚIA 2 – 18.75%                     SECȚIA 2 – 0.00%

CLD – 21.88%                             CLD – 0.00%

TRIMESTRUL III 2021              TRIMESTRUL IV 2021

TOTAL SPITAL - 0.00%            TOTAL SPITAL - 1.50%

SECTIA 1 - 0.00%                      SECTIA 1 - 4.42%

SECTIA 2 - 0.00%                     SECTIA 2 - 0.00%

CLD - 0.00%                              CLD - 0.00%

RATA INCIDENȚEI INFECȚIILOR ASOCIATE ASISTENȚEI MEDICALE

TRIMESTRUL I 2021                       TRIMESTRUL II 2021

TOTAL – 9.83%                              TOTAL – 0.00%

SECȚIA 1 – 0.85%                          SECȚIA 1 – 0.00%

SECȚIA 2 – 18.75%                        SECȚIA 2 – 0.00%

CLD – 21.88%                                CLD – 0.00%

TRIMESTRUL III 2021                 TRIMESTRUL IV 2021

TOTAL SPITAL - 0.00%                TOTAL SPITAL - 1.50%

SECTIA 1 - 0.00%                          SECTIA 1 - 5.33%

SECTIA 2 - 0.00%                          SECTIA 2 - 0.00%

CLD - 0.00%                                   CLD - 0.00%

Trimestrul III SI IV 2022

 

   

Trimestrul I si II 2023   

   

       

 

 

 

 

 

 

Spitalul de Psihiatrie ,,Sf. Maria" Vedea colecteaza medicamentele provenite de la populatie (medicamente expirate si/sau neutilizate, reziduuri de medicamente sau recipiente deteriorate, medicamente retrase de pe piata etc.).

Locatie: Pavilionul II, str. Principala, nr.1
In fiecare zi de Marti
Interval orar: 10:00 - 11:00
Telefon de contact 0248/248 109

- Colectarea se face in conformitate cu prevederile Legii nr. 269/2003 pentru modificarea si completarea Legii 95/2006, privind reforma in domeniul sanatatii si a instructiunii MS nr. 6226 din 04.04.2024, privind modalitatea de gestionare a deseurilor provenite de la populatie.